โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมนานาชาติ ICQCC - 2016 Bangkok ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในช่วงเดือน ส.ค.59

KEYNOTE Professor Dennis S. Tachiki
1.1 KEYNOTE ADDRESS - ICQCC 2016 – Bangkok & PRE-CONVENTION WORKSHOP
1.2 Biographical Sketch

View
View

Download
Download
Application Form for Industrial Visit
View Download
โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์งาน - หน้า1
View Download

โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์งาน - หน้า2

View Download

โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์งาน - หน้า3

View Download

โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์งาน - หน้า4

View Download
Registration Form View Download
Format for Abstract ICQCC 2016 View Download
Criteria for Team Evaluation ICQCC 2016 View  
Thursday August 23, 2016 (MNQ) ( Final Program ) View  
Wednesday August 24, 2016 (ABC) ( Final Program ) View  
Wednesday August 24, 2016 (DEF) ( Final Program ) View  
Wednesday August 24, 2016 (GHI) ( Final Program ) View  
Wednesday August 24, 2016 (JKL) ( Final Program ) View  
Thursday August 25, 2016 (ABC) ( Final Program ) View  
Thursday August 25, 2016 (DEF) ( Final Program ) View  
Thursday August 25, 2016 (GHI) ( Final Program ) View  
Thursday August 25, 2016 (JKL) ( Final Program ) View  
PRESENTAION PROGRAM ICQCC 2016 – BANGKOK View  
Photo ICQCC 2016 - Bangkok  View  
Power Point Singapore View  สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
ชั้น 4  อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2202-4541-3   โทรสาร  0-2354-3119
 

The Association of QC Headquarters of Thailand
4
th Floor, DIP Bldg., Ministry of Industry
Rama
6 Road, Rachathewi, Bangkok 10400  Thailand
Tel.
+662-202-4541, +662-202-4542, +662-202-4543 
Fax.
+662-354-3119

 E-mail: iamqchq@gmail.com, iamqchq@hotmail.com, iamqchq@yahoo.com

Copyright 2010 © The Association of QC Headquarters of Thailand